Үйл ажиллагааны чиглэл
Зөвлөх үйлчилгээ

Зөвлөх үйлчилгээ

Дээрх чиглэлүүдээр мэргэжлийн баг хамт олон зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэхээс гадна , харилцагч байгууллагын өмнөөс олон улсын стандартад нийцсэн тендерийн бичиг баримт боловсруулах, шаардлагатай зөвшөөрөл, холбогдох бичиг баримтын бүрдүүлэлт хийж харилцагч байгууллагын ажилд туслалцаа үзүүлнэ. Манай үндсэн үйл ажиллагаа нь судалгааны үе шатнаас эхлэн төслийг иж бүрэн дуусгаж хүлээлгэж өгөх хүртэл бүх үйл ажиллагаа болон эсвэл түүний аль нэг үе шатны ажлыг захиалагчид хамгийн бага ачаалалтай байхаар удирдан зохион байгуулах, гүйцэтгэлийг хянахад төвлөрдөг. BDG Engineering ХХК нь төсөл анхны өдрөөс эхлэн бие даасан Зөвлөх компанийн байр сууринаас болон Захиалагч, Хөрөнгө оруулагч нартай хамтран мэргэжлийн Зөвлөх Үйлчилгээг үзүүлнэ.